دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کوهورت و رجیستری / ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت / فلوچارت ها / فلوچارت تمدید برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

فلوچارت تمدید برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

فلوچارت تمدید برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه