تماس با ما

مسئول واحد ثبت بیماری ها: دکتر معصومه عباسی

ایمیل: abassi.info89@yahoo.com

 

کارشناس واحد: خانم ویکتوریا اللهیاری

ایمیل: registry@kums.ac.ir

شماره تماس: 38393153-083