کارگروه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی/رشته تحصیلی

سمت

1

دکتر فرید نجفی

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

معاون تحقیقات و فناوری

2

دکتر بهمن روشنی

متخصص بیهوشی

معاون امور درمان

3

دکتر ابراهیم شکیبا

دکترای تخصصی بیوشیمی

معاون بهداشتی

4

دکتر علی سروش

دکترای تخصصی طب ورزشی و توانبخشی

ریاست بیمارستان امام رضا(ع)

5

دکتر معصومه عباسی

دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی

مسئول برنامه ثبت(رجیستری) بیماری ها

6

دکتر علی محمدی

دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات و فناوری سلامت

هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

7

مهندس بابک پاک نیا

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات(شبکه های کامپیوتری)

مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه