دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کوهورت و رجیستری / کوهورت روانسر / صورتجلسات شورای علمی پژوهشی مرکزی کهورت پرشین