دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کوهورت و رجیستری / کوهورت روانسر / پرسشنامه و دیتا دیکشنری کوهورت پرشین