تماس با مسئول کنترل کیفی کوهورت روانسر

نام و نام خانوادگی: میترا دربندی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

سمت:مسئول کنترل کیفی کوهورت روانسر

ایمیل: mitradarbandi91@gmail.com

شماره تماس: 09183879338