تماس با مسئول کنترل کیفی کوهورت روانسر

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدی مرادی نظر

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی(استادیار گروه اپیدمیولوژی)

سمت:مسئول کنترل کیفی کوهورت روانسر

ایمیل: m.moradinazar@gmail.com

شماره تماس: 09188586520