دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کوهورت و رجیستری / کوهورت روانسر / دسترسی به داده ها / قوانین و سیاست های نویسندگی و انتشار در مطالعه کوهورت