دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کوهورت و رجیستری / کوهورت روانسر / دسترسی به داده ها / توافق نامه انتقال داده/نمونه های کهورت پرشین

توافق نامه انتقال داده/نمونه های کهورت پرشین

 

این دو توافق نامه پس از تصویب طرح تحقیقاتی میبایست امضا گردند. تاکید میگردد، انتقال داده و نمونه منوط به امضای این توافق نامه میباشد.

 

توافق نامه انتقال داده در کهورت پرشین

توافق نامه انتقال نمونه های زیستی در کهورت پرشین

نمونه داده های کهورت پرشین در قالب stata