درباره مطالعه کوهورت روانسر

مطالعه کوهورت روانسر که برای ارزیابی بیماری‌های مزمن (غیر واگیر) می‌باشد؛ که با هماهنگی معاونت تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت انجام شد. مطالعه کوهورت روانسر قسمتی از مطالعه بزرگ PERSIAN می‌باشد. این مطالعه در استان کرمانشاه بر روی ساکنین دائم 35-65 شهرستان روانسرانجام گرفت. شهرستان روانسر ازلحاظ مختصات جغرافیایی در غرب ایران و نزدیک به کشور عراق قرار دارد، مردم ساکن این شهرستان اکثراً از نژاد کرد هستند. جمعیت این شهرستان طبق آخرین سرشماری انجام‌شده نزدیک به 50 هزار نفر می‌باشد، این شهرستان دارای 3 مرکز بهداشتی درمانی شهری و 2 مرکز روستایی و نیز تعداد 32 خانه بهداشت فعال می‌باشد.

راه‌اندازی (set-up) کوهورت روانسر از دی‌ماه سال 1392 شروع و تا اسفند سال 1392 ادامه داشت، مرحله پایلوت (Pilot phase) که از مرداد سال 1393 آغاز شد تعداد 1100 فرد 35-65 ساله انتخاب و پرسشنامه‌هایی که قرار بود در مطالعه اصلی مورداستفاده قرار گیرد، در جمعیت مذکور پرسیده و تکمیل شد، تعدادی از پرسش‌نامه‌های که نیاز به بررسی و تائید مجدد روایی و پایایی آن‌ها بود موردبررسی قرار گرفتند، نقاط ضعف و قوت تکمیل پرسشنامه‌ها و انجام ازمایشات بالینی و بیولوژیک مشخص گردید. بعد از اتمام مرحله پایلوت، مرحله اصلی مطالعه آغاز شد که در این مرحله نزدیک به 10 هزار نفر از افراد 35-65 سال انتخاب و وارد مطالعه شدند.در حال حاضر پیگیری سال اول برای تمام افراد  انجام شده است و پیگیری سال دوم در حال انجام است.

آدرس : کرمانشاه - بلوار شهید بهشتی-ساختمان شماره 2 علوم پزشکی - معاونت تحقیقات و فناوری ،کد پستی 6714673159 

تلفن: 08338384185       فکس: 08338386835

ایمیل: research_it@kums.ac.ir