دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کوهورت و رجیستری / دسترسی و استفاده از داده های برنامه های ثبت بیماری