اطلاع رسانی تاریخ برگزاری کارگاه ها

کارگاه کتابدار

کارگاه نقد و داوری تخصصی

کارگاه کاکرین

کارگاه نگارش مقالات

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی

کارگاه ثبت بیماری

کارگاه مرور سیستماتیک1

کارگاه15

کارگاه اخلاق

شبکه ها

کارگاه علم سنجی

کارگاه 3  

کارگاه4  

اطلاع رسانی  

 کارگاه علم سنجی 

کارگاه

 

 

 

 

 

  

  

اطلاعات کارگاه های برگزار شده(برنامه کارگاه، رزومه مدرس،اطلاع رسانی،فایل های آموزشی و ...)


مستندات کارگاه های سال96

کارگاه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

 کارگاه علم سنجی(Scientometrics)

کارگاه آموزش نرم افزار های مدیریت منابع مقالات

کارگاه اخلاق منطقه ای

کارگاه نحوه تعیین اولویتهای تحقیقاتی

کارگاه نقد و داوری مقالات

کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی

کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی

کارگاه کتابدار بالینی

کارگاه مرور سیستماتیک

کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

کارگاه آشنایی با مرور های کاکرینمستندات کارگاه های سال 95

کارگاه پژوهش های کیفی مورخ 1395/02/20

کارگاه اخلاق در پژوهش مورخ 1395/11/11 و 1395/11/18

کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی 1395/04/28 و 1395/05/11

کارگاه ثبت بیماری ها مورخ 1395/12/02 و 1395/12/09

کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی مورخ 1395/05/18 و 1395/05/25

کارگاه Systematic Review/ Cochrane Review

کارگاه EBM

کارگاه نرم افزارهای مدیریت منابع مورخ 26 لغایت 1395/04/28

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات مورخ 1395/09/15