دکتر فرید نجفی

معاون تحقیقات و فناوری

دکتر رضا خدارحمی

مدیر امور پژوهشی