نام و نام خانوادگی

        لیلا حسین زاده

مدرک تحصیلی         دکترای تخصصی 
رشته تحصیلی         سم شناسی
مرتبه علمی         دانشیار
معرفی آکادمیک  
پست الکترونیک

         lhosseinzadeh90@yahoo.com

تلفن         08338370541
فاکس         08338386835
آدرس         بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 معاونت تحقیقات و فناوری