لیست اعضای کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ردیف

اسامی

رشته تخصصی

شماره تماس

آدرس ایمیل

1

دکترمحمودرضا مرادی

فوق تخصص ارولوژی

09181324811

Dr-mr moradi@yahoo.com

2

دکتر فرید نجفی

PhD اپیدمیولوژی

09183853465

Farid_n32@yahoo.com

3

دکتر منصور رضایی

PhD آمار زیستی

09183318978

Rezaei39@yahoo.com

4

دکتربابک ایزدی

متخصص پاتولوژی

09181324029

bizadi@hotmail.com

5

دکتر نگین رضاوند

جراح ومتخصص زنان وزایمان

09183311282

nrezavand@kums.ac.ir

6

دکتر الهام شیبری

متخصص رادیولوژی

09181310050

elhamshobeiri@gmail.com

8

خانم پروین یزدانی

کارشناس ارشد حقوق قضایی

09186228488

p.yazdani21@yahoo.com

9

آقای فرامرز چقازردی

نماینده جا معه

09188552767

Chaghazardi.f@gmail.com

10

حاج آقا علی حیدر سوری

روحانی

09127581179

alih.soori@gmail.com