اعضای شورای پژوهشی

  آقای دکتر علی سروش( مدیر عامل و رئیس شورای پژوهشی )

آقای دکتر علیرضا خاتونی( معاونت پژوهشی )

 خانم دکتر نسرین جلیلیان ( معاونت آموزشی )

خانم دکتر نگین فرشچیان

 خانم دکتر رزیتا ناصری

آقای دکتر امیر حسین هاشمیان

 آقای دکتر پیام ساری اصلانی

 آقای دکتر افشین الماسی

 آقای دکتر حمید رضا سعیدی

آقای دکتر رضا عاقل نژاد

آقای دکتر آرش گلپذیر

خانم دکتر انیس الدوله نانکلی

خانم دکتر عترت جوادی راد

آقای دکتر محمد رضا توحیدی

خانم دکتر نازنین فرشچیان

آقای دکتر مظاهر رمضانی