سرپرست واحد

جناب آقای دکتر علی سروش  (متخصص طب ورزش و اصلاح سبک زندگی)

مدیر عامل و رئیس شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام رضا (ع)

جناب آقای دکتر علیرضا خاتونی : معاونت محترم پژوهشی بیمارستان امام رضا (ع) و سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی