اهداف

 

در راستای استقرار اعتبار بخشی و نیز به منظور ارتقاء کیفیت خدمات بالینی و پژوهشی ، اهداف مرکز  در جهت انجام 3 اصل ذیل استوار است :

1-    لحاظ شدن اولویت های پژوهشی وزارت بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و شرایط خاص هربیمارستان،  منطقه و جمعیت تحت پوشش آن با نگاه ویژه به ارتقای کیفیت خدمات بالینی و غیر بالینی در تصویب و اجرای طرح های پژوهشی

2-   استفاده از نتایج پژوهش های انجام گرفته در راستای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و غیر بالینی و ارتقای سطح سلامت فرد و جامعه

3-  رعایت قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها ، دستورالعملها و استانداردهای ابلاغی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع