اهداف

 

 
photo
 

 

در راستای استقرار اعتبار بخشی و نیز به منظور ارتقاء کیفیت خدمات بالینی و پژوهشی ، اهداف مرکز در جهت انجام 3 اصل ذیل استوار است :

  1. :arrow_left:لحاظ شدن اولویت های پژوهشی وزارت بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و شرایط خاص هربیمارستان، منطقه و جمعیت تحت پوشش آن با نگاه ویژه به ارتقای کیفیت خدمات بالینی و غیر بالینی در تصویب و اجرای طرح های پژوهشی

2-   :arrow_left:استفاده از نتایج پژوهش های انجام گرفته در راستای ارتقای کیفیت خدمات بالینی و غیر بالینی و ارتقای سطح سلامت فرد و جامعه

3-  :arrow_left:رعایت قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها ، دستورالعملها و استانداردهای ابلاغی از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع

 

 

 

 

 

photo