مشاورین واحد


 خانم بهاره اندایش گر: کارشناس ارشد آمار زیستی، پژوهشگر

آقای سعید کماسی : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، پزوهشگر