ردیف

تاریخ شورا

تعداد طرح

تعداد پایان نامه

مصوبات

1

5دیماه 95

0

2

2

3 بهمن 95

0

2

3

18 بهمن 95

0

2

4

ا اسفند 95

0

2

5

24 اردیبهشت 95

1

1

6

7