جلسات سال 94

ردیف

تاریخ جلسه شورای پزوهشی

تعداد طرح‌های مطرح شده

تعداد پایان نامه‌های مطرح شده

1


 
3/2/1394

0

3

2


 
21/2/1394

0

2

3


 
3/3/1394

1

 

4


 
22/4/1394

0

3

5


 
2/6/1394

1

1