جلسات سال 93

ردیف

تاریخ جلسه شورای پزوهشی

تعداد طرح‌های مطرح شده

تعداد پایان نامه‌های مطرح شده

1

 
 

5/7/1393

2

1

2


 
13/11/1393

2

2

3


 
20/11/1393

2

2

4


 
7/12/1393

1

3