رتبه واحد در رتبه بندی کشوری واحدهای توسعه تحقیقات

رتبه واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام خمینی در رتبه بندی کشوری واحدهای توسعه تحقیقات
رتبه مرکزرتبه مرکز