1-  نامه معرفی به واحد

2-  هماهنگی با مشاوره مربوطه

3-  انجام مشاوره اولیه

4-  در صورت نیاز هماهنگی برای وقت بعدی