1- از روش ایمیل

aqaei.a@gmail.com

 zahra.shaahmadi@gmail.com

2- از روش کارتابل

مسیر کارتابل= دانشگاه علوم پزشکگی کرمانشاه- سامانه مدیریت طرحهای تحقیقاتی- انتخاب واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستانهای امام خمینی (ره) و دکتر محمد کرمانشاهی - ارسال به مدیر گروه