تماس با واحد توسعه تحقیقات بالینی امام خمینی(ره) کرمانشاه

آدرس :خیابان نقلیه، بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه
کد پستی: 6718743161
 پست الکترونیکی: 
تلفن واحد: 083-37272049