شنبه: مشاوره متدولوژی- مشاوره آماری (دکتر آقائی)

یکشنبه: مشاوره پروپوزال نویسی ( لطفی- شااحمدی)

دوشنبه: انجام تحلیل آماری (نجفی)

سه شنبه : مشاوره پروپوزال نویسی و جستجو در پایگاهها (شااحمدی)

چهارشنبه: تحلیل آماری – پروپوزال نویسی (لطفی- نجفی)

پنجشنبه: انجام فعالیتهای مربوط به مرکز