آدرس: کرمانشاه -بلوار شهید بهشتی- بیمارستان آیت الله طالقانی - واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام علی ع و طالقانی

تلفن: 08338395970

تلفن داخلی : 292 

آدرس پست الکترونیک: crc@kums.ac.ir