ارتباط مستقیم با دکتر بهروز حمزه - معاون تحقیقات و فناوری