معرفی مدیر

نام و نام خانوادگی  : دکتر فاطمه رجعتی
مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصی، عضوهیات علمی
رشته تحصیلی : آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
تلفن:  ۰۸۳۳۸۳۶۰۰۱۹