واحد ارزشیابی و پاداش مقالات

مسئول واحد ارزشیابی

نام و نام خانوادگی:خانم شاهنده

تلفن تماس:38393152

شرح وظایف

1-    ارزشیابی کلیه فعالیت های پژوهشی دانشگاه
2-    ارزشیابی کلیه فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه
3-    تعیین کلیه مقالات چاپی دانشگاه
4-    بررسی کلیه اطلاعات مقالات چاپی اعم از نویسندگان مقاله، نوع نشریه، تاریخ انتشار شمسی و میلادی مقاله، لینک مقاله، مقالات پایان نامه ای و ...
5-    صدور نامه های پاداش مقالات چاپی
6-    بررسی و تایید کلیه مقالات همایشی دانشگاه
7-    صدور نامه های پاداش مقالات همایشی
8-    کمیته دائمی ارزشیابی هفته پژوهش
9-    صدور کارنامه های پژوهشی پژوهشگران و اعضای هیئت علمی متقاضی
10-    ارائه کلیه آمار مقالات چاپی و همایشی دانشگاهکارشناس واحد ارزشیابی

نام و نام خانوادگی:دکتر مسلم متقی

تلفن تماس:38393159

شرح وظایف:

1-    تعیین کلیه مقالات چاپی دانشگاه
2-    بررسی کلیه اطلاعات مقالات چاپی اعم از نویسندگان مقاله، نوع نشریه، تاریخ انتشار شمسی و میلادی مقاله، لینک مقاله، مقالات پایان نامه ای و ...
3-    صدور نامه های پاداش مقالات چاپی
4-    بررسی و تایید کلیه مقالات همایشی دانشگاه
5-    صدور نامه های پاداش مقالات همایشی