واحد امور بین الملل و مراکز تحقیقاتی

مسئول واحد
نام و نام خانوادگی: کتایون باوندپور
تحصیلات: کارشناس ارشد
تلفن: 38390828- 083
پست الکترونیکی: int_affairs_kermanshah@yahoo.com


کارشناس واحد
نام و نام خانوادگی: شادی منصوری
تحصیلات: کارشناس
تلفن: 38390828- 083
پست الکترونیکی: sh.mansori_61@yahoo.com

 


شرح وظایف:

1-    انجام امور مربوط به شرکت و ارائه مقاله در همایشهای خارج از کشور
2-    انجام امور مربوط به شرکت در کارگاههای خارج از کشور
3-    انجام امور مربوط به شرکت در کارگاههای داخل کشور
4-    انجام امور مربوط به استفاده از دوره های فرصتهای مطالعاتی
5-    انجام امور مرتبط با برگزاری همایش ها
6-    اطلاع رسانی در خصوص کنگره ها و سمینارهای دانشگاههای کشور
7-    انجام امور مربوط به جذب دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشی
8-    انجام امور مربوط به تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها
9-    انجام امور مرتبط با فعالیتهای مراکز تحقیقاتی
10-  انجام امور مربوط به اخذ مجوز قطعی مراکز تحقیقاتی
11-  انجام امور مربوط به راه اندازی واحدهای توسعه تحقیقات بالینی
12-  انجام امور مربوط به جذب پزشک پژوهشگر، سرباز پژوهشگر و دستیار پژوهشی