کارشناس مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

نام و نام خانوادگی:طاهره ملکیان

شماره تماس:38393162

شرح وظایف:

انجام تمامی امور مربوط به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه و دانشجویان